Stripe

Informace

Kdo se může přihlásit

Přihlásit se mohou zaměstnanci, studenti, absolventi VŠB-TUO a jejich rodinní příslušníci. Prvních 100 registrovaných obdrží dárek.

Registrace

Elektronická registrace na tomto webu bude ukončena 21.9.2023 ve 12:00 hod. Poté bude registrace možná přímo na registračním stánku před závodem, a to do 15:30 hod. Registrace předem na dětský závod není nutná. V případě provedené registrace nebude možné provádět dodatečné změny, např. změnu z 5 km na 10 km. Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění. Startovné činí 100 Kč, vybírá se přímo na stánku registrace před závodem od 12:00 hod. Celá částka startovného je určena na charitativní účely. Na stánku registrace závodníci obdrží čip na měření času a startovní číslo. Před závodem dospělých proběhne krátká rozcvička.

Časový limit závodu

2 hodiny

Časomíra a výsledky

Startovní číslo musí být viditelně umístěno na hrudi po celou dobu závodu. Je zakázáno jej jakkoliv přehýbat nebo překrývat. Během závodu je přísně zakázáno jakkoliv manipulovat se startovním číslem a/nebo čipem. Na regulérnost závodu dohlížejí rozhodčí ITVS. Startovní číslo (a čip) je nepřenosné. Porušení vede k diskvalifikaci. Oficiální čas je čas od výstřelu. Reálný čas je čas od průběhu startu do průběhu cílem. Startovní čísla s čipy se nevrací.

Závody družstev

Závodu se mohou zúčastnit čtyřčlenná družstva, ve kterých musí být alespoň jedna žena. Nezáleží, kterou trasu poběžíte. Budete hodnoceni podle procenta odstupu za časem vítěze své trasy a součet vašich hodnocení v týmu dá celkové pořadí Vašeho týmu. Členové týmu jsou zároveň hodnoceni v individuálním pořadí.

Bezpečnost

Osoby mladší 18-ti let vstupují na akci za doprovodu dospělého. Pořadatel má právo vyloučit z akce účastníka na základě projevů nevhodného chování.

Osobní údaje

Oznámení o zpracování osobních údajů je k nahlédnutí u pořadatelů závodu, viz kontakt na organizační záležitosti. V rámci akcí pořádaných VŠB-TUO mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce na veřejných webových stránkách VŠB-TUO, na intranetu, na účtech sociálních sítí VŠB-TUO a v tiskovinách (časopis Akademik). VŠB-TUO nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. Fotografie a videa mohou být aktivně používány po dobu 5 let.

Podmínky vstupu na akci

  • vstup na akci je dobrovolný a je svobodným rozhodnutím každého návštěvníka akce za stanovených podmínek akci navštívit
  • vstupem na akci dává návštěvník souhlas se zpracováním osobních údajů jeho nebo jím doprovázených nezletilých osob
  • není-li osoba doprovázející nezletilé osoby jejich zákonný zástupce, stvrzuje vstupem na akci, že má takový souhlas od zákonného zástupce získán
  • rozhodne-li se návštěvník svůj souhlas neudělit a akci nenavštívit, musí tak provést ještě před započetím akce
  • pořízená videa a fotografie nelze zpětně projít a na žádost osoby jí z takových odstranit v celé historii pořizování fotografií a videí z akcí, osoba může být smazána jen z přímo jí označených fotografií
  • v případě opakovaných a bezdůvodných požadavků si za tuto činnost bude správce (VŠB-TUO) účtovat manipulační poplatek

Obecné podmínky

Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě. Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně. Každý účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost. Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci. Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení. Závodů (kromě dětského běhu) se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní účastníci. Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi a nepřehnuté. Jinak může být okamžitě vyloučen z účasti a diskvalifikován. Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny Pořadatele. Na samotných účastnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost. Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním. Žádné z rozhodnutí Pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu. Pořadatel si vyhrazuje možnost změny trasy.

Pojištění

Pořadatel neposkytuje účastníkům pojištění (zdravotní, úrazové, odpovědnosti, apod.). Pokud je potřeba pojištění nějakého druhu, je na účastníkovi si jej sjednat samostatně, zejména zdravotní pojištění pro případné ošetření / hospitalizaci. Případné náklady budou účtovány účastníkovi.